Wat is een winkelweekactie?

Een winkelweekactie is een kansspel van gezamenlijke ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (tenminste tien) die in een of aan elkaar grenzende gemeenten hun bedrijf uitoefenen, waarbij de deelnemingsbewijzen gratis aan de klanten worden uitgegeven.

Waar moet je je aan houden bij een winkelweek actie:

Op het principe dat een loterij alleen mag worden gehouden ten behoeve van enig algemeen belang, geldt een uitzondering voor winkelweekacties. Daarbij gelden de volgende regels:

Sweepstake

Een sweepstake, ook wel prijzenfestival genoemd, is een promotionele actie, waarbij door bedrijven prijzen gratis ter beschikking worden gesteld. De toekenning van de prijzen is afhankelijk van een door trekking vooraf toegekend nummer. De uitkering van de prijzen hangt af van de reactie van de ontvanger. Vaak wordt de toekenning van de prijzen gekoppeld aan een verplichting tot bestelling van een bepaald artikel bij het bedrijf. De Hoge Raad heeft in 1994 bepaald dat een dergelijke actie in strijd is met artikel 1, eerste lid, onder a, Wet op de kansspelen; het is dus niet toegestaan een sweepstake te organiseren.

Casino spelen

In artikel 27 h, eerste lid, van de Wet op de Kansspelen, is bepaald dat door de minister van Justitie aan slechts één rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid vergunning kan worden verleend tot het organiseren van casinospelen. De vergunning is verleend aan de Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland, handelend onder de naam 'Holland Casino'. Het is daarom wettelijk niet toegestaan dat anderen casinospelen organiseren. Een vergunning zal daarom niet worden verleend.

Krasloten

Krasloten vallen onder de zogenaamde ‘instantloten'; dat zijn loten waarbij de deelnemer direct na het verkrijgen van het lot kan zien of hij een prijs of premie heeft gewonnen. Op grond van de artikelen 14a en 14b van de Wet op de kansspelen, kan tot het organiseren van een loterij waarbij de prijsbepaling van de winnende loten geschiedt voordat een aanvang wordt gemaakt met de uitgifte van de loten (zoals bij krasloten), uitsluitend een vergunning worden verleend aan één rechtspersoon. Deze vergunning is verleend aan de Nationale Sporttotalisator. Een door anderen te organiseren kraslotenactie is daarom formeel in strijd met de wet.

Kansspel organiseren op internet:

Op dit moment is er in de Wet op de kansspelen niets geregeld met betrekking tot  kansspelen via internet of een ander elektronisch medium, zoals mobiele telefoon of televisie. Het is dan ook niet mogelijk om een vergunning te verkrijgen voor het organiseren van een interactief kansspel. Wel mogen bestaande houders van een kansspelvergunning gebruik maken van internet of een ander medium om deelnemersbewijzen voor een kansspel te verkopen (e-commerce).

Het kabinet is voornemens om de Wet op de kansspelen te wijzigen opdat een proef kan worden uitgevoerd met interactief kansspelaanbod via internet. Om beheerst en gecontroleerd ervaring op te doen en inzicht te krijgen in de effecten daarvan, zal de proef onder strikte voorwaarden plaatsvinden. De proef wordt uitgevoerd met één of twee van de bestaande aanbieders van kansspelen. Op basis van de bevindingen van de proef zal besloten worden over een eventueel structureel interactief spelaanbod via internet of via andere elektronische media en over de voorwaarden waaronder dit kan plaatsvinden.

bron: justitie.nl